BELONINGSBELEID

Florentes is verplicht een beheerst beloningsbeleid te formuleren en te implementeren om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:   

  • excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten (prudentieel perspectief); en   
  • cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels (gedragsperspectief).

Florentes heeft haar beloningsbeleid zodanig geformuleerd dat aan bovenstaande doelstellingen tegemoet wordt gekomen. 
De bij de onderneming werkzame personen hebben een vaste beloning, die onafhankelijk is van de met cliënten overeengekomen beheervergoedingen. 
Deze vaste beloning kan naar beneden worden aangepast, indien daartoe aanleiding zou bestaan vanuit een prudentieel perspectief. 
Behoudens een winstdeling uit hoofde van het aandeelhouderschap, zijn er geen variabele beloningen met betrokken personen overeengekomen.
Hierdoor is het risico van onzorgvuldige behandeling van cliënten laag. 

Aangezien duurzaamheidsrisico’s niet expliciet zijn geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces, spoort het huidige beloningsbeleid van Florentes daarmee.
De bij de onderneming werkzame personen waarborgen uiteraard dat het beleggingsbeleid (inclusief de omgang met ESG-criteria) zorgvuldig wordt uitgedragen en uitgevoerd.

Florentes voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten.