INORMATIE DUURZAME BELEGGINGEN

Uitleg omtrent soorten financiële instrumenten,
duurzame beleggingen, etc.

In termen van mate van duurzaamheid zijn er verschillende soorten financiële instrumenten:

1.   Financiële instrumenten die (geheel of gedeeltelijk) duurzame beleggingen nastreven in economische activiteiten die kwalificeren als ‘ecologisch duurzaam’. Met name de E (Environmental ofwel milieu) van de ESG principes is hier van belang. Hieronder vallen kort samengevat alle activiteiten die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering en/of aan klimaatadaptatie. Te denken valt o.a. aan watermanagement, opwekken en gebruik van groene energie, stikstofreductie, CO2-reductie en circulaire economie.

2.   Financiële instrumenten die als duurzame belegging kunnen worden beschouwd. Alle ESG principes zijn in dit verband relevant: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemings-bestuur). Een duurzame belegging is:

a.     een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (E), zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, en/of

b.   een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (S), met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, en/of

c.    een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen (G), met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

3.   Financiële instrumenten die rekening houden met de belangrijkste ‘ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’. Deze belangrijkste ongunstige effecten kunnen zich op verschillende terreinen voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu, de maatschappij, werkgelegenheid, mensenrechten, corruptie en omkoping. Dit kan onder meer betekenen dat beleggingen in bepaalde sectoren worden uitgesloten omdat de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren te groot worden geacht.

4.   Financiële instrumenten zonder bovengenoemde specifieke kenmerken, die daardoor niet in aanmerking komen om te worden aanbevolen aan (potentiële) cliënten die individuele duurzaamheidsvoorkeuren hebben.

Aangezien Florentes vermogensbeheer een ESG neutrale vermogensbeheerder is, is het beleggingsbeleid niet specifiek gericht op de selectie van de hierboven genoemde duurzame beleggingen.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl