KAPITAALEISEN

Florentes stelt jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening op. De publicatiecijfers worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Het eigen vermogen van de onderneming is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen.

De onderneming heeft adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit doorlopend te waarborgen.
Hierbij zijn krediet- en tegenpartijrisico’s, marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitrisico’s in ogenschouw genomen.
Gegeven de aard van de activiteiten en de getroffen beheersingsmaatregelen zijn de risico’s ten aanzien van de financiële soliditeit van Florentes beperkt.

De aandeelhoudersstructuur van Florentes is overzichtelijk en daarmee niet complex.
Er zijn geen belemmeringen voor een overdracht van eigen vermogen tussen Florentes en de bovenliggende aandeelhouders.