PRIVACY EN COOKIEBELEID

Privacy Statement Florentes vermogensbeheer B.V.

 

Introductie

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om aan onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen te voldoen verwerken wij persoonsgegevens van u. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons van essentieel belang. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, deze heeft u bijvoorbeeld aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie, onder andere ter voldoening aan onze wettelijke “know your customer” verplichting en onze verplichtingen uit hoofde van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voor dit doel verwerken wij ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld Google of de Kamer van Koophandel.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Veelal omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor de dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken, omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

  • toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is
  • partijen waarmee wij samenwerken ten behoeve van onze dienstverlening, zoals de bank waar u uw geld- en effectenrekening aanhoudt, partijen die ons helpen bij het rapporteren over uw vermogen en onze IT-providers;
  • derden zoals belastingadviseurs, juristen en accountants, uitsluitend op uw verzoek

Deze derde partijen dragen zelf verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacywetgeving. Voor verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen is Florentes vermogensbeheer B.V. niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. In het kader van de beleggingsdiensten zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II wettelijk verplicht transactiegegevens te delen met toezichthouders. Indien een van deze derden uw persoonsgegevens verwerkt in de functie van verwerker, zullen altijd heldere afspraken bestaan met deze derde over onze verantwoordelijk voor uw gegevens.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Cookies

Ter verbetering van onze website, gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren. De door deze cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder (dat zijn wij) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De informatie die wij ontvangen via Google Analytics, stelt ons in staat om de site continue voor u te verbeteren. U kunt het plaatsen van cookies op uw computer weigeren door dit in uw browser in te stellen. U kunt er ook voor kiezen om na bezoek van de website de cookies te verwijderen via uw browser. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie via deze cookies.

Uw rechten

U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt.

Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich tot ons richten via onderstaande contactgegevens:

Florentes vermogensbeheer B.V.
T.a.v. de directie
Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist

Tel. +31 (0)85 023 04 45
info@florentesvermogensbeheer.nl

Ook kunt u daarover desgewenst contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Florentes vermogensbeheer B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement, dat wij op onze website beschikbaar hebben, geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl